​ Algemene voorwaarden BUILDINC

  Artikel 1. Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BUILDINC: Buildinc BV, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 23 A en met ondernemingsnummer 0690.679.689; De Klant: de koper van een artikel van BUILDINC, zijnde een Consument dan wel een professionele klant; Consument heeft de betekenis in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer de Klant het artikel dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden

  Artikel 2. Toepassing

  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende leveringen en verkopen beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van BUILDINC worden door de Klant aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling bij BUILDINC.

  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomend op de documenten van de medecontractant, waardoor deze voorwaarden als niet bestaande dienen te worden beschouwd. 

  Afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming tussen Klant en BUILDINC die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop ze betrekking hebben. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing. 

  BUILDINC behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op de reeds bestaande bestellingen en de daaruitvloeiende overeenkomst.

  Artikel 3. Offertes, aanvaarding van bestellingen 

  Alle offertes BUILDINC zijn vrijblijvend. BUILDINC is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd wordt door BUILDINC. 

  De informatie omtrent de producten, de afmetingen en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Ieder aanbod op de website van BUILDINC is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van BUILDINC ten aanzien van de Klant. Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd door BUILDINC dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

  Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. BUILDINC kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

  Artikel 4. Producten 

  BUILDINC is louter producent van doe-het-zelf-bouwpakketten en voorziet in de nodige plannen en documenten, zodat de Klant de uitvoering van het doe-het-zelf-bouwpakket tot een goed einde kan brengen. Desgewenst kan de Klant voor de opbouw van het modulair bouwpakket beroep doen op zelfstandige, externe partners van BUILDINC, waarmee een aparte overeenkomst dient te worden afgesloten. 

  BUILDINC stelt alles in het werk om de Klant zoveel als mogelijk op de hoogte te brengen van de eigenschappen van de producten en het materiaal waarmee BUILDINC werkt. BUILDINC verbindt zich tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De producten van BUILDINC betreffen houten constructies zoals tuinhuizen, poolhouses, tuinkantoren, chalets, enz. en dienen voor hun normaal gebruik te worden aangewend. Het materiaal van BUILDINC kan op diverse vlakken variëren zoals op vlak van structuur en kleur. Vermits het materiaal van BUILDINC ‘leeft’ kunnen de geleverde producten afwijken van toonzaalmodellen of modellen op foto weergegeven op de website. 

  Voor niet standaard producten kan een ontwerp op maat aangevraagd worden, dan wel kan men zelf een ontwerp aan BUILDINC overmaken. Het ontwerp dient steeds per e-mail te worden goedgekeurd indien het maatwerk betreft die erg afwijkt van de standaard producten van BUILDINC. Pas na wederzijds akkoord wordt overgegaan tot productie. Indien door BUILDINC bouwplannen worden opgemaakt op vraag van de Klant, dan zullen deze hoe dan ook vergoed moeten worden indien er niet wordt overgegaan tot uitvoering van deze plannen binnen de 6 maanden na opmaak ervan. 

  Bij het doe-het-zelf-bouwpakketten worden de nodige plannen en documenten meegegeven. In het doe-het-zelf-bouwpakket bevinden zich nog materialen die nog verzaagd en/of versneden moeten worden. Voor aanvullende vragen kan steeds contact worden opgenomen met BUILDINC. 

  BUILDINC kan echter onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde installatie of plaatsing van de materialen die zich in het doe-het-zelf-bouwpakket  bevinden. De koper van een doe-het-zelf-bouwpakket  wordt geacht een klusser te zijn. 

  Artikel 5. Prijs en prijsaanpassing

  Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de productprijs.

  BUILDINC is gerechtigd de overeengekomen prijs te herzien ten gevolge van de wijziging van lonen, de sociale lasten, de prijzen van het materiaal of van het transport, en dit op basis van de volgende formule: 

  P1 = P0 x (0,2 + L1/L0 x 0,4 + M1/M0 x 0,4) , waarbij:

  -    P1 = nieuwe prijs

  -    P0 = oorspronkelijke prijs

  -    L1 = loonkost in een gegeven jaar

  -    L0 = oorspronkelijke loonkost (loonindex van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte) <

  -    M1 = materiaalkost in een gegeven jaar

  -    M0 = oorspronkelijke materiaalkost (prijzen van kracht in de maand voorafgaand aan de offerte)

  De communicatie met BUILDINC die betrekking heeft op de uitvoering of de wijzing van de overeenkomst dient te verlopen via e-mail op volgend e-mailadres: info@buildinc.eu

  Artikel 6. Verzendingen, transport en leveringen

  De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

  De leveringstermijnen zijn ten aanzien van professionele Klanten louter indicatief. De leveringstermijnen zijn  dan ook zonder enige verbintenis in hoofde van BUILDINC. De niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot annulering van de overeenkomst door de Klant. 

  De uiterste leveringstermijn ten aanzien van een Consument wordt door BUILDINC meegedeeld op moment van bestelling. Wanneer BUILDINC er niet in slaagt om de producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip te leveren, verzoekt de Klant de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer BUILDINC niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens ingeval van een overmachtsituatie. In dergelijk geval van beëindiging zal BUILDINC spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst de betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. 

  Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

  Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Klant. Deze kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De producten worden verzonden op risico van de Klant.

  De geleverde koopwaar blijft eigendom van BUILDINC zolang de volledige prijs (zijnde hoofdsom, taksen, kosten en interesten) niet volledig is betaald. Vanaf het ogenblik dat de Klant (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit neemt, wordt het risico wegens verlies of beschadiging van deze goederen overgedragen naar de Klant.

  De Klant zorgt ervoor dat het terrein bereikbaar is met de vrachtwagen tot de plaats waar de producten gelost moeten worden. 

  Artikel 7. Overmacht 

  Ingeval van tijdelijke overmacht zullen de verbintenissen van BUILDINC tijdelijk, voor de duur van de tijdelijke overmacht, opgeschort worden, zonder dat de Klant gerechtigd is op een schadevergoeding. Ingeval van een definitieve overmacht van meer dan 3 maanden, heeft BUILDINC het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Klant gerechtigd is op een schadevergoeding.

  Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door BUILDINC geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van BUILDINC, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van voorraad, storm, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van BUILDINC, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoffentekort en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

  Artikel 8. Intellectuele eigendom 

  Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten, plannen, bouwpakketten en handelsnamen blijven behouden bij BUILDINC. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten). Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

  Artikel 9. Aanbod via de website

  De online aangeboden artikelen worden door BUILDINC met de nodige aandacht opgevolgd. Toch kan het gebeuren dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten alsook het al dan niet op voorraad zijn van de artikelen binden BUILDINC niet. BUILDINC is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BUILDINC is in geen geval aansprakelijk voor fouten, zet- of drukfouten. 

  Artikel 10. Herroepingsrecht Consument ingeval van verkoop buiten verkoopruimte van BUILDINC

  In het geval de Klant een Consument betreft en producten aankoopt van BUILDINC buiten de verkoopruimten van BUILDINC (bijvoorbeeld op een beurs) heeft de Klant een herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen VI.67-74 van het Wetboek Economisch Recht.

  Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. 

  Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal BUILDINC de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. BUILDINC betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

  De Consument heeft géén herroepingsrecht in volgende gevallen;

  De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht).

  - De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).

  De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan BUILDINC meedelen. De Consument kan zich op dit recht beroepen aan de hand van een e-mail naar info@buildinc.eu.   Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de producten. In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden: 

  -        Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; 

  -        Naam en adres van de Consument; 

  -        Handtekening van de Consument.

  Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar BUILDINC en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft BUILDINC het recht om de terugbetaling op te schorten. 

  Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. BUILDINC is gerechtigd om deze waardevermindering verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat BUILDINC zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald. 

  Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. BUILDINC verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

  Artikel 11. Garantie 

  Voor zover de houten constructie na plaatsing niet onroerend is geworden door bestemming of incorporatie, zullen bij een rechtstreekse verkoop door BUILDINC aan de Consument de bepalingen inzake de wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Oud Burgerlijk Wetboek, van toepassing zijn: Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit), voor zover de Consument deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product. BUILDINC heeft de Consument uitvoerig gewezen op de kenmerken en karakteristieken van haar producten zoals hiervoor omschreven in artikel 4 van de algemene voorwaarden. Deze mogelijke kenmerken en karakteristieken kunnen dan ook geenszins als enig gebrek aan overeenstemming worden opgeworpen vermits de Consument hiervan op de hoogte was bij het aangaan van de overeenkomst. Ten aanzien van professionele Klanten geldt de wettelijke garantieplicht niet.

  Verder moet BUILDINC, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 Oud BW, ten aanzien van alle Klanten (Consumenten en professionele Klanten) instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Klant op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Klant recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde product, conform de wettelijke voorschriften.

  De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

  - schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan de producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken; 

  - schade veroorzaakt door gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;

  BUILDINC is ten aanzien van professionele Klanten uitsluitend aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich manifesteren binnen het jaar na de levering van de producten. 

  BUILDINC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van geleverde diensten, in de mate dat deze diensten werden geleverd door derden zoals het plaatsen van de producten.  

  Artikel 12. Klachtindiening 

  Zodra de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan BUILDINC, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en (i) ten laatste binnen de twee (2) maanden na levering aan een Consument, dan wel (ii) binnen de acht (8) kalenderdagen na levering aan een professionele klant. 

  Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet conforme product naar BUILDINC op te sturen met het oog op herstel, vervanging (of terugbetaling). Ingeval van een eventueel gebrek, dient er steeds de voorkeur te worden gegeven aan een herstelling of vervanging. 

  Indien het niet conforme product niet binnen voormelde termijn wordt teruggestuurd, zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. De termijn van dertig (30) kalenderdagen is niet van toepassing wanneer duidelijk blijkt dat het product beschadigd is ten gevolge van het transport. In dergelijk geval zal de Klant het product onverwijld terugsturen en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen.

  Indien een product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten schriftelijk communiceren aan BUILDINC binnen de twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek door een Consument, dan wel dan wel (ii) binnen de acht (8) kalenderdagen na ontdekking van het gebrek door een professionele klant.

  De producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar BUILDINC, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar BUILDINC, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling.

  De terugzending van een niet-conform of gebrekkig product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van BUILDINC, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden. De Klant die een product onterecht terug naar BUILDINC verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. BUILDINC raadt in ieder geval aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

  Artikel 13. Herstel 

  Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.

  De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag. Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal BUILDINC deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. BUILDINC is in dat geval vrij de producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

  Artikel 14. Aansprakelijkheden 

  De totale aansprakelijkheid van BUILDINC en haar aangestelden wordt ten allen tijde beperkt tot de waarde van de geleverde producten zoals vermeld op de factuur, tenzij de aansprakelijkheid van BUILDINC en/of haar aangestelden voortvloeit uit bedrog, een intentionele of grove fout.

  BUILDINC kan dan ook geenszins gehouden worden tot de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

  BUILDINC is niet aansprakelijk voor haar eigen lichte fout, noch voor de zelfs zware fout of opzettelijke fout van de zelfstandige, externe partners van BUILDINC die de producten op verzoek van de Klant leveren, plaatsen. BUILDINC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de slechte uitvoering van werken, levering, plaatsing verricht door een zelfstandige, externe partner van BUILDINC bij de Klant. 

  BUILDINC levert een inspanningsverbintenis en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken waarvan de Klant voorafgaandelijk op de hoogte was of behoorde te zijn. 

  BUILDINC is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout, verkeerde keuze of nalatigheid van de Klant.

  De Klant garandeert dat de plaats en ondergrond geschikt is om de houten constructie op te plaatsen. BUILDINC is geenzins aansprakelijk voor enige gevolgen die zouden voortvloeien uit de plaatsing van een product op een niet geschikte plaats of ondergrond. 

  De Klant is verantwoordelijk voor de nodige adminstratieve vergunningen. Onder geen enkel beding kan BUILDINC aansprakelijk worden gehouden voor het niet voorhanden zijn van de vereiste vergunningen. De Klant verzekert BUILDINC dat zij over de vereiste vergunningen beschikt voor de plaatsing van de desbetreffende houten constructie en vrijwaart BUILDINC voor alle mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet voorhanden zijn van de vereiste vergunningen. 

  Artikel 15. Betalingsmodaliteiten 

  Behoudens andersluidende overeenkomst is de Klant verplicht tot contante betaling van de facturen van BUILDINC binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.

  Bij laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak is (i) BUILDINC gerechtigd om de geleverde goederen terug te nemen; (ii) heeft BUILDINC in dat geval van rechtswege recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 125,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, ook van toepassing ingeval de Klant een Consument is; 

  Alle geleverde goederen blijven de volledige eigendom van BUILDINC tot de integrale betaling van alle vorderingen van BUILDINC, zo in hoofdsom, kosten en interesten, op grond van de overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard, alsook eventuele schadevergoedingen t.a.v. dezelfde Klant. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de Klant.

  Artikel 16. Ontbinding 

  BUILDINC heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden, in de volgende gevallen: te verbreken

  -   niet-betaling door de Klant van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling door BUILDINC;

  -   insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissementsprocedure of een procedure van collectieve schuldenregeling;

  -   een inbreuk op de bepalingen van de overeenkomst die kwalificeren als een ernstige wanprestatie en/of waarop de sanctie van ontbinding is voorgeschreven;

  -   weigering om producten af te nemen;

  -   indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant;

  -   indien BUILDINC gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verbintenissen jegens BUILDINC zal nakomen.

  -   inbreuken op alle andere verplichtingen van de Klant krachtens deze Overeenkomst die langer dan vijftien dagen voortduren nadat zij bij aangetekende brief werd aangemaand ze te staken of recht te zetten.

  Ingeval van ontbinding behoudt BUILDINC zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij heeft geleden en worden alle vorderingen van BUILDINC op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

  Artikel 17. Bescherming persoonsgegevens 

  BUILDINC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Klant erkent kennis te hebben genomen van het privcaybeleid dat terug te vinden is op www.buildinc.eu. Voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij: info@buildinc.eu per post: Buildinc BV, met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 23 A. U kan zich ook via deze weg verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of BUILDINC vragen de verwerking ervan te beperken.

   

  Artikel 18. Nietigheidsbeding 

  De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

  Artikel 19. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 

  In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de rechtbanken het rechtsgebied waartoe de maatschappelijke zetel van BUILDINC behoort, bevoegd zijn. Bovendien zal uitsluitend het Belgische Recht van toepassing zijn.